O spolku Naše akce Plán aktivit Petangue Zápisky Galerie Odkazy
Spolek pro rozvoj Sedčic IČO: 026 84 888 , Pages created by Aleš Dohnal
SEO
SEO
Kronika
Smlouva o poskytnutí dotace I. Obecná ustanovení Zastupitelstvo obce Nové Sedlo  rozhodlo svým usnesením č. ……………. podle § 102 odst.3 zákona č. 128/2000  Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech územních  rozpočtů“), o poskytnutí dotace ve výši a za podmínek dále uvedených v  této smlouvě.  II. Poskytovatel a příjemce dotace 1. Poskytovatelem dotace podle této smlouvy je: Obec: Nové Sedlo,  IČ : 00265292, sídlo:  Nové Sedlo čp. 27, ul. Hlavní, 43801 Žatec , číslo účtu                8328481/0100 Jednající: starostou obce Petrem Sýkorou (dále jen poskytovatel) 2. Příjemcem dotace podle této smlouvy je: Spolek pro rozvoj Sedčic IĆ : 02684888 Sedčice 22 Číslo účtu 107-6943510257  (dále jen příjemce) III. Účel dotace 1. Poskytovatel tuto dotaci poskytuje na spolkovou činnost příjemce. Způsobilými náklady jsou náklady na  elektřinu, otop a výdaje spojené s organizací akcí příjemce. 2. Příjemce je povinen užít dotaci jen k účelu uvedenému v čl. III. odst. 1 této smlouvy a pouze za  podmínek uvedených v žádosti o poskytnutí dotace. Dotace nesmí být použita k jinému účelu.  3. Peněžní prostředky dotace nesmí příjemce poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s realizací účelu, na nějž byla dotace poskytnuta.  IV. Časové užití dotace a doba, ve které má být dosaženo účelu dotace Dotace může být využita i na náklady spojené s  činností příjemce před poskytnutím dotace. Dotace podléhá  finančnímu vypořádání s  rozpočtem poskytovatele za rok 2015.   V. Výše a čerpání dotace (způsob proplácení dotace) 1. Dotace bude poskytnuta jednorázově ve výši 10 000,- Kč bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele  č…………… na účet příjemce č.107-6943510257  2. O užití dotace vede příjemce samostatnou průkaznou účetní evidenci. Dále se zavazuje  uchovávat tuto účetní evidenci po dobu pěti let po skončení akce.  3. Pokud příjemce použije dotaci v rozporu s touto smlouvou nebo nevyčerpá všechny prostředky  dotace na stanovený účel, je povinen vrátit poskytovateli nevyčerpanou částku a částku čerpanou v  rozporu s   touto smlouvou nejpozději do 15 dnů po předložení vyúčtování dotace bezhotovostním převodem na účet  poskytovatele.  VI. Vypořádání a vyúčtování poskytnuté dotace Po ukončení realizace akce (projektu, financovaných činností, apod.) vyhotoví příjemce závěrečnou  zprávu a vyúčtování poskytnuté dotace formou soupisu účetních dokladů souvisejících s realizací  akce s uvedením výše částky a účelu platby u jednotlivých dokladů a jako přílohy přiloží fotokopie těchto dokladů. Vyúčtování předloží příjemce poskytovateli nejpozději do 15.12.2015   VII. Povinnosti příjemce při přeměně právnické osoby, při prohlášení úpadku či zrušení s  likvidací 1. V případě, že je příjemce právnickou osobou a má dojít k jeho přeměně podle příslušného  zákona a příjemce má být zanikající právnickou osobou, má povinnost tuto skutečnost oznámit s dostatečným předstihem poskytovateli se žádostí o udělení souhlasu s přechodem práv a  povinností z tohoto smluvního vztahu na právního nástupce. Přitom musí respektovat, že každá  taková skutečnost musí být projednána v tom orgánu poskytovatele, který schválil poskytnutí  veřejné finanční podpory a smlouvu o jejím poskytnutí.  2. K žádosti o udělení souhlasu podle odstavce 1 musí příjemce prokázat příslušnými dokumenty, že práva a povinnosti z tohoto smluvního vztahu, včetně případné udržitelnosti, přejdou na  právního nástupce a právní nástupce se zavazuje tyto povinnosti plnit .  Poskytovatel je oprávněn si vyžádat dodatečné podklady, pokud z dodaných podkladů nebude  tato skutečnost vyplývat.  3. V případě, že poskytovatel žádosti vyhoví, spraví o tom bez zbytečného odkladu příjemce  po projednání v příslušném orgánu poskytovatele a uzavře dodatek ke smlouvě, který bude  obsahovat popis a důvod jeho uzavření s ohledem na přeměnu příjemce.  4. V případě, že žádosti poskytovatel nevyhoví, bezodkladně o tom spraví příjemce  po projednání v příslušném orgánu poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn posoudit dosavadní  naplnění účelu smlouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté veřejné finanční podpory nebo její části.  V takovém případě má příjemce povinnost vrátit doposud vyplacenou veřejnou finanční podporu  nebo její část způsobem a ve lhůtě stanovené výzvou poskytovatele.  5. V případě, že příslušný soud rozhodl o úpadku příjemce, či má být příjemce zrušen s likvidací, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn posoudit  dosavadní naplnění účelu smlouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté veřejné finanční podpory  nebo její části. V takovém případě má příjemce povinnost vrátit doposud vyplacenou veřejnou  finanční podporu nebo její část způsobem a ve lhůtě stanovené výzvou poskytovatele. Zároveň je  povinen bezodkladně oznámit insolvenčnímu správci či likvidátorovi příjemce, že tento přijal  veřejnou finanční podporu z rozpočtu poskytovatele a váže ho povinnost vyplacenou veřejnou  finanční podporu vrátit zpět do rozpočtu poskytovatele.  VIII. Ostatní ujednání 1. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy na straně příjemce ke změně podmínek, za kterých  byla dotace poskytnuta, je příjemce povinen oznámit toto poskytovateli neprodleně po zjištění  změny.  2. Poskytovatel je oprávněn provádět u příjemce kontrolu účetnictví, příp. dalších skutečností,  v rozsahu potřebném k posouzení, zda je tato smlouva dodržována.  3. Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli nebo jím pověřeným osobám provést kdykoli  (i v průběhu realizace) komplexní kontrolu postupu a výsledků realizace akce, včetně použití  finančních prostředků a zpřístupnit na požádání veškeré doklady související s realizací akce a s plněním této smlouvy. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a  finančních orgánů státní správy České republiky.  IX. Závěrečná ujednání 1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá smluvní  strana obdrží po jednom výtisku.  2. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků,  podepsaných oběma smluvními stranami.  3. Příjemce souhlasí s tím, že v případě zjištění závažných nedostatků při realizaci akce, včetně  nedodržení termínu odevzdání vyúčtování poskytnutých finančních prostředků za uplynulý  kalendářní rok, je poskytovatel oprávněn vyloučit v následujících pěti letech jeho žádosti  o poskytnutí účelových dotací, grantů atd. z prostředků poskytovatele. 4. Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními této smlouvy a své pravé,  svobodné a vážné vůle, je tato smlouva po jejím přečtení smluvními stranami vlastnoručně  podepsána.  5. Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem převodu  prostředků z účtu poskytovatele. 6. Tato smlouva byla schválena usnesením č. ………………. ze dne…………..  V  Novém Sedle dne 24.6. 2015     Obec Nové Sedlo                                                                           Spolek pro rozvoj Sedčic Petr Sýkora, starosta                                                                            JUDr. Alena Stejskalová                                                                                                        Předseda Spolku pro rozvoj Sedčic