O spolku Naše akce Plán aktivit Petangue Zápisky Galerie Odkazy
Spolek pro rozvoj Sedčic IČO: 026 84 888 , Pages created by Aleš Dohnal
SEO
SEO
STANOVY Čl. I. Právní forma a sídlo 1.1.    Spolek pro rozvoj Sedčic (dále jen „spolek") je samosprávným a dobrovolným spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon“) 1.2. Sídlo spolku : Sedčice 22 - Nové Sedlo, 438 01 Žatec Čl. II. Poslání a cíle 2.1. Základním posláním spolku je sdružování členů k uspokojování společenských zájmů členů spolku, spolupodílení se na rozvoji obce Sedčice, vzdělávací a přednášková činnost, naplnění práva na informace. 2.2. Cíle spolku vycházejí z jeho poslání a uskutečňují se následující formou: - organizování setkání vlastních členů spolku; - organizování společenských akcí; - organizování kulturních a sportovních akcí; - organizování vzdělávacích akcí; - organizování společných akcí směřující k rozvoji a zkrášlení obce Sedčice a okolí; - jiná činnost směřující k naplnění poslání a cílů spolku dle těchto stanov. Čl. III. Zásady členství 3.1. Členství ve spolku je dobrovolné. O přijetí nového člena spolku rozhoduje představenstvo spolku na písemnou žádost uchazeče o členství. Na vznik členství není právní nárok. 3.2. Členem spolku se může stát každá osoba, která: - souhlasí s posláním a cíly spolku a bude se na jejich naplňování aktivně podílet - splní podmínky pro vstup 3.3. Podmínkou členství je zaplacení členského příspěvku a bezpodmínečné písemné přistoupení ke stanovám. Dokladem o členství ve spolku je vydané potvrzení o zaplacení členského příspěvku a platná členská karta. Tyto doklady prokazující členství musí být podepsány předsedou či místopředsedou představenstva. Čl. IV. Práva a povinnosti členů 4.1. Člen spolku má právo podílet se na naplňování poslání a cílů spolku (čl. II. odst. 2.1. stanov) a       na faktické činnosti spolku (čl. II. odst. 2.2. stanov). 4.2. Člen spolku má právo zúčastnit se členské schůze a podílet se svým hlasem na rozhodování. 4.3. Člen spolku má právo obracet se na orgány spolku se svými podněty a stížnostmi. 4.4. Člen spolku je povinen respektovat stanovy, usnesení orgánů spolku, obecně závazné právní předpisy a respektovat pravidla slušného chování a občanského soužití. 4.5.    Spolek vede seznam svých členů, kde je uvedeno jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu a číslo občanského průkazu. Tyto informace jsou součástí písemné přihlášky za člena spolku a budou uvedeny do seznamu členů. V případě změny údajů je povinností člena spolku oznámit a doložit nové údaje předsedovi spolku, a to neprodleně. Seznam členů spolku je uložen u předsedy spolku, každý z členů spolku může požádat o nahlédnutí do seznamu. Čl. V. Ukončení  členství 5.1. Členství ve spolku zaniká vystoupením, vyloučením nebo úmrtím člena a nezaplacením členského příspěvku. 5.2. Pokud se člen rozhodne vystoupit ze spolku, předá písemně tuto skutečnost některému z členů představenstva  spolku či přímo na členké schůzi spolku. Jeho členství je tím ukončeno. 5.3. Spolek může vyloučit člena spolku, který hrubým způsobem porušil stanovy, dopustil se jiného jednání porušujícího závažným způsobem dobré jméno spolku nebo spolek jiným způsobem vážně poškodil nebo závažně porušil povinnosti vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku. 5.4. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala členská schůze. Členská schůze je povinna toto odvolání projednat na nejbližším zasedání a buď vyloučení potvrdit nebo zrušit. 5.5. Členstvi ve spolku zanikne, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn. Čl. VI. Orgány spolku Orgány spolku jsou: - členská schůze - předseda - představenstvo ( kolektivní statutární orgán ) Čl. VII. Členská schůze 7.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Právo účasti na členské schůzi mají všichni řádní členové spolku. Každý člen spolku je oprávněn požadovat i dostat na zasedání vysvětlení záležitostí spolku. Členská schůze rozhoduje usnesením: a) o rozšíření či změně hlavního zaměření spolku; b) o změnách stanov; c) o výši členského příspěvku c) o schválení hospodaření spolku; d) o volbě a odvolání předsedy; e) o potvrzení členů představenstva spolku do funkce; f) o vyslovení nedůvěry s činností člena představenstva spolku a o návrhu na jeho odvolání; g) o odvolání členů proti rozhodnutí představenstva o vyloučení; h) o vzniku pobočného spolku; ch) o zániku spolku; h) o dalších otázkách, jejichž rozhodnutí si vyhradila či ve věcech, které nejsou stanovami určeny do kompetence jiného orgánu sdružení. 7.2. Členskou schůzi svolává předseda, a to nejméně jedenkrát ročně. O usnesení členské schůze se pořídí zápis, který je podepsán všemi přítomnými členy představenstva. 7.3. O svolání členské schůze mohou požádat předsedu i členové, jejichž počet hlasů převyšuje třetinu z celkového počtu hlasů členů spolku. Nesvolá-li předseda členskou schůzi do 30ti dnů po jejich žádosti, jsou členové oprávněni členskou schůzi svolat sami. 7.4.      Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů přítomných členů, každý člen má jeden hlas. Čl. VIII . Představenstvo 8.1. Představenstvo je kolektivním statutárním orgánem spolku a je sedmičlené. Představenstvo je jmenované předsedou a potvrzeno členskou schůzí spolku na období 3 let. Předseda představenstva je zároveň předsedou spolku. 8.2. Představenstvo se skládá z předsedy, 1. místopředsedy a členů představenstva. 8.3. Představenstvo rozhoduje usnesením. Představenstvo je usnášeníschopné, pokud je přítomen předseda a alespoň tři členové představenstva. K přijetí usnesení je třeba souhlas nadpoloviční většiny všech členů představenstva. 8.4. Jednání představenstva svolává předseda nejméně jedenkrát měsíčně. Jednání představenstva jsou přístupná pro členy spolku. Čl. IX. Předseda 9.1. Předseda je volen členskou schůzí na období 3 let. 9.2. Předseda reprezentuje sdružení navenek, samostatně jedná jménem spolku a podepisuje se jménem spolku. K platnosti jakýchkoliv právních úkonů postačí podpis předsedy. Je oprávněn samostatně rozhodovat a vstupovat za spolek do závazků. Předseda je ze své činnosti odpovědný členské schůzi. V nepřítomnosti předsedy zastupuje ve všech úkonech a jedná za spolek v plném rozsahu 1. místopředseda. 9.3. Předseda navrhuje další členy představenstva, které hlasováním potvrzuje členská schůze. V případě nepotvrzení některého člena představenstva je povinen navrhnout jiného člena, dokud nezíská souhlas členské schůze. Jednotlivé členy představenstva pověřuje funkcemi v představenstvu nebo konkrétními úkoly. 9.4. V období mezi členskými schůzemi je předseda oprávněn doplnit počet členů představenstva, odvolat člena představenstva pro jeho pasivitu při výkonu funkce nebo závažné porušení stanov nebo nahradit člena představenstva, který sám odstoupil a dočasně do doby potvrzení členskou schůzí pověřit výkonem funkce jiného člena spolku. 9.5. V případě vyslovení nespokojenosti (nedůvěry) členské schůze s činností představenstva je předseda povinen do konání příští členské schůze navrhnout členské schůzi nové složení představenstva, event. navrhnout jiná opatření ke zlepšení činnosti. Čl. X. Majetek a hospodaření spolku 10.1. Zdrojem činnosti a majetku spolku jsou zejména: - řádné roční příspěvky členů spolku; - dobrovolné příspěvky či dary členů spolku; - dotace, dary, granty, sponzorské příspěvky. 10.2. Spolek může vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti spolku nebo v hospodárném využití spolkového majetku. Čl. XI. Závěrečná ustanovení 11.1. Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku. 11.2. Právní vztahy přímo neupravené těmito stanovami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tyto stanovy byly schváleny ustavující schůzí spolku konané dne 27.1.2014. V  Sedčicích dne 27.1.2014
Kronika