O spolku Naše akce Plán aktivit Petangue Zápisky Galerie Odkazy
Spolek pro rozvoj Sedčic IČO: 026 84 888 , Pages created by Aleš Dohnal
SEO
SEO
Dne 4.2. se zástupci představenstva Spolku setkali se starostou p.Sýkorou a seznámili jej s aktivitami, které chceme uskutečnit v roce 2014 ( viz plán aktivit 2014 ) a představili oblasti, ve kterých potřebujeme pomoci, a to jak pronájmem či propůjčením prostoru, finančně, materiálně či pracovními silami. Dle vyjádření pana starosty : - Spolek by mohl získat do pronájmu ( za symbolický poplatek ) bývalou Jednotu a "předělat" jej na Kulturáček Jednota - Doplnění dětského hřiště o některé další atrakce pro děti a lavičky je možné, taktéž i zřízeni petanque hřiště - Venkovní posezení před čp.5 je reálné zajistit. - Spolek by mohl získat do pronájmu i sedčickou hospodu, starosta přislíbil ji dovybavit starším zařízením ( stoly, židle, pípa, kamna....). - Je lépe žádat o příspěvek na jednotlivé akce než na činnost Spolu jako celku - Dle zákona o obcích je možné zřídit "osadní výbor", jehož předseda má právo předkládat návrhy na zastupitelstvu obce a musí mu být dáno slovo, pokud o to požádá Dohodli jsme se s panem starostou, že v pondělí 10.2. se sejdeme před Jednotou a společně si prohlídneme prostory Jednoty a hospody a domluvíme se na dalším postupu. Panu starostovi jsme předali tento materiál : Žádost o podporu aktivit Spolku pro rozvoj Sedčic Kulturáček Jednota Záměrem je získat prostory pro setkávání, a to obyvatel všech věkových kategorií Aktivity, které bychom chtěli v těchto prostorách provozovat Společenský prostor v " místnosti s velkými okny" - setkávání obyvatel na společenských akcích - členské schůze a zasedání představenstva Spolku - výstavy/festivaly/přehlídky/přednášky Multifunkční prostor " zadní část" - dětská klubovna - počítačová učebna - prostor na cvičení - herna pro děti - prostor pro kreativní činnost Co umíme sami : - vymalovat, natřít mříže - zajistit z darů občanů kamna na dřevo/uhlí a zapojit je do opraveného komína - uklidit - dát dohromady vybavení "kuchyňky" ( konvice, skleničky, hrnky,....) Co bychom potřebovali : - stoly a židle do společenské části - věšáky - zátěžový koberec do multifunkční místnosti - pracovní stůl/stoly a židle do multifunkční místnosti Co bychom uvítali : - venkovní popelník - skříňky / bedny / koše na hračky - 2-3 počítače pro výuku ( návrh - přestěhovat z knihovny jeden PC + dokoupit ) a stoly   pod počítač - žebřiny - sportovní vybavení(rotoped, žíněnky, činky, cvičicí stroje...) - ubrusy - žaluzie/rolety/závěsy - venkovni cedule s nápisem "Kulturáček Jednota" Stavební úpravy ke zvážení: - výměna oken, otázka "čelních" dveří ( zazdít / vyměnit...) - úprava stávajícího WC, možnost zřízení dalšího (ženy, muži)? - využití dnes zavřené místnosti - šatna,  sklad dříví nebo uhlí ? - fasáda - úprava okolí Dětské a petanque hřiště Záměrem je dovybavit dětské hřiště, v již oploceném prostoru zřídit hřiště pro petanque a využívat tento prostor pro dětské a sportovní aktivity na Sedčicích ( akce pro děti, sportovní turnaje, ...) Co bychom potřebovali : - doplnit dětské hřiště o houpačku, prolejzačky, kolotoč - materiál na dětské pískoviště a na bednu na hračky - úprava terénu a materiál na petanque hřiště - zřídit posezení ( 2 lavice a stůl - možnost dát si kávu či dětem svačinu ) - lavičky u petanque hřiště, případně zřízení dalších odpočinkových míst v areálu - zajistit certifikaci pro dětské hřiště  Co umíme sami: - udělat z dodaného materiálu pískoviště či další zařízení pro děti - udělat petanque hřiště - zabudovat lavičky apod. Venkovní posezení před čp.5 Záměrem je zřídit prostor pro potkávání se a společné venkovní akce. Prostor před čp.5 může vytvářet "střed" obce, který by mohl nahradit neexistující náves. Obcí vybudovaný "parčík" by přirozeně navazoval na venkovní společenské centrum. Takovéto místo dnes ve vesnici zcela chybí, nejsou zde ani lavičky či jiné prostory, kam by se dalo venku posadit. Navrhujeme zřídit prostor ohniště, kde by se mohly konat akce spojené s ohněm ( opékání buřtů, čarodějnice,... ) a venkovní posezení pro cca 20 lidí ( lavičky z trámů či prken...). Na tomto místě by se konaly také Zahrádkářské trhy, pouštění draků, čarodějnice atd. Co potřebujeme : - materiál na lavičky - kameny z pískovny na ohniště Co umíme sami ; - dát to dohromady z poskytnuté ho materialu Finanční příspěvek na pořádané akce Rádi bychom požádali o finanční příspěvek na některé akce či celkový příspěvek na činnost Spolku. Pořádané akce budou veřejně přístupné a účast občanů z ostatních částí obce Nové Sedlo je velice vítána. Jsme připraveni i společně sladit termíny jednotlivých akcí a tím rozšířit možnosti občanského potkávání se na těchto akcích.
Žádost
                                                                                             Obecní zastupitelstvo Nové Sedlo K  rukám pana starosty V  Sedčicích dne 18.8.2014                        Věc : Návrhy položek do rozpočtu obce Nové Sedlo pro rok 2015 Na základě podnětů občanů žijících v Sedčicích navrhujeme následující položky k zapracování do rozpočtu na rok 2015. 1) Podpora ekologického vytápění v lokálních topeništích .............500.000 až 700.000,- Kč (návrh je založen na předpokladu příspěvku 35.000,-Kč na jednu domácnost na zřízení vytápění splňujícího ekologické limity)  2) Oprava stávajících chodníků novým dlážděním..........................400.000,- Kč (stávající chodníky - až na malou opravenou část - jsou v dezolátním stavu a nebyly renovovány minimálně dvacet let....jedná se zvláště o chodník od hospody k bytovkám)  3) Pročištění dešťové kanalizace .......................................................50.000,- Kč (stížnosti na zatopené sklepy obyvatel požadují k pročištění a pravidelné údržbě dešťové kanalizace v oblasti T- křižovatky )  4) Oprava trojúhelníku na T-křižovatce...............................................20.000 ,- Kč (oplocení T -křižovatky je v současné době poničeno dle svědectví otačejícím se nákladním vozem s přívěsem. Uprostřed travního pásu ve tvaru trojúhelníku je zasazena lípa a tedy se nabízí spíše uspořádání kruhového objezdu. Částka je navrhována buď na nové oplocení nebo zídku nebo nízkorostoucí (kvůli bezpečnému výhledu dřeviny)....kruhový objezd by možná částečně vyřešil problém s rychle projíždějícími auty a motorkami  5) Rozšíření vybavení dětského hřiště.................................................50.000,- Kč (V současné době dětské hřiště obsahuje klouzačku, kladinu a pískoviště. Návrh počítá s prolézačkou ve formě hradu a houpačkou a případně dalšími dětskými atrakcemi)  6) Nohejbalové/volejbalové hřiště........................................................50.000,- Kč (návrh počítá s renovací hřiště v místě za fotbalovým hřištěm, vybavení ve formě kůlů a sítě a dalších náležitostí, s využitím materiálu z pískovny v Chudeříně)  7) Lavičky a odpadkové koše na dětské hřiště a k ohništi......................15.000,- Kč (návrh počítá s 8 lavičkami po celé obci......vycházejíme ze zkušenosti s lavičkami, které byly vyrobeny občany Sedčic svépomocí a jsou využívány ke společným setkáním u ohniště a petanque hřiště  8) Opravy místních komunikací..............................................................250.000,-Kč ( kromě hlavní silnice jsou na Sedčicích ještě místní komunikace, mnohdy v dezolátním stavu....návrh počítá s průběžnými opravami formou vysypávání děr, zpevňování povrchu, případně odvodněním)  9) Zpomalovací prahy/radar.......................................................................50.000,-Kč (vesnicí často projíždějí auta a hlavně motocykly vysokou rychlostí a jsou ohroženy zvláště děti...navrhujeme tedy realizovat opatření ke zpomalení řidičů zvláště u cedulí označujících vjezd do vesnice, zvláště pak ve směru příjezdu od Čejkovic)  10) Oprava fasád domů v obecním vlastnictví...........................................300.000,-Kč (Hospoda, Jednota a bývalý Kulturní dům by si zasloužily nové a kvalitnější fasády než jsou stávající....předpokládáme, že dům č.p. 5 je řešen v samostatné dokumentaci v souvislosti s rekonstrukcí)  11) Přechod pro chodce.................................................? (návrh se týká přechodu mezi autobusovými zastávkami) 12 ) Příspěvek na činnost Spolku pro rozvoj Sedčic..................................30.000,- Kč (Spolek pro rozvoj Sedčic je neziskovou organizací, zaměřenou na podporu aktivit spojených s rozvojem vsi...předpokládáme, že tato všestranná občanská iniciativa si zaslouží finanční podporu z rozpočtu obce i vzhledem k dosavadním hmatatelným výsledkům činnosti Spolku - oprava Jednoty, výstavba ohniště, petanque hřiště, organizace společenských, sportovní, kulturních a dětských akcí atd.) JUDr. Alena Stejskalová Předsedkyně Osadního výboru Předsedkyně Spolku pro rozvoj Sedčic
Vážení sedčičtí sousedé  přicházíme k Vám s prosbou, která se týká jednoho z bohatství, které na Sedčicích máme. Myslíme tím čistý vzduch. Je velký rozdíl jestli dýcháme čistý nebo znečištěný vzduch. V případě jeho znečištění jsou při jeho dýchání nejvíce ohroženy malé děti a senioři. Nemoci jako astma, záněty průdušek nebo i různé formy rakoviny často pocházejí z dýchání látek, které do ovzduší nepatří.  Čistotu vzduchu, který máme na Sedčicích si ovlivňujeme sami tím, co spalujeme v našich kamnech nebo kotlích. Zvlášť v období, které je před námi, tedy období teplotních inverzí, kdy se z našeho údolíčka stane “hrnec s poklicí”, obrovsky záleží na tom, co se dostane z našich komínů do vzduší.  To o co Vás prosíme je tím, co můžeme sami ovlivnit. Topte prosím tak, aby jste co nejméně zatížili ovzduší spalinami. Spalujte prosím jen kvalitní uhlí a dříví. Pokud zatopíte, vyjděte se podívat ven na svůj komín a řekněte si sami jestli to, co z něj vychází je tím, čím chcete všem ostatním přispět k jejich zdraví.  Vyhněte se prosím spalování jakýchkoli plastických hmot. Ty se spalují ve spalovnách průmyslových odpadů za vysokých teplot a tak je, prosím, odneste do kontejneru. Zvláště PET lahve jsou zdrojem rakovinotvorných látek a pokud s nimi kdokoli zatopí, jako by tím dával najevo, že mu na zdraví a životě jeho sousedů vůbec nezáleží. Ani na zdraví vlastním a zdraví jeho blízkých.  Pokud patříte mezi ty sousedy, kteří topí nejlépe jak to jde, najděte prosím odvahu a zajděte k těm lidem, u kterých vidíte jak z komína stoupá černý dým anebo naopak světlý jakoby nasládlý dým z PET lahví a řekněte jim, že ohrožují zdraví nás všech. Věříme, že to potom dojde každému aspoň trochu inteligentnímu člověku. Pokud uvidíte, že má někdo problém s topením s uhlím, nabídněte mu pomoc a naučte ho dobře zatopit.  Jsme zodpovědni za náš společný prostor k životu na Sedčicích a čistý vzduch je jeho součást a opravdový předpoklad zdravého a dlouhého života a tak věříme, že následující topná sezona bude daleko příznivější pro náš život a zdraví než ty předchozí. Díky za vaši pozornost a přejeme krásné dny plné radosti ze života Představenstvo Spolku pro rozvoj Sedčic Alena Stejskalová Vláďa Česnek Yana Compel Karel Kubát Kristina Václahovská Standa Stejskal V Sedčicích dne 31.8.2014
Kronika